Details of Research Outputs

TitleLost Voices: Chinese Muslim Modernists and the Issue of Polygamy in the Republican Era
Author (Name in English or Pinyin)
Date Issued2021
Source PublicationInternational Journal of Asian Studies
ISSN14795914
DOI10.1017/S1479591420000364
Education discipline社科类
Published range国外学术期刊
Volume Issue Pages卷: ‏ 18 期: ‏ 1 页: ‏ 103-117
References
[1] Bai Chongxi (1939a). "Bai lishizhang diyici dahui zhici" ("Chairman Bai's Opening Speech at the First Convention"). Zhongguo huijiao jiuguo xiehui diyijie quanti huiyuan daibiao dahui tekan (Special Issue of the First Convention of All Members of the Chinese Islamic Salvation Association), pp. 7-11.
[2] Bai Chongxi (1939b). "Zhongguo Huijiao jinhou de zhanwang" ("The Future of Islam in China"). Zhongguo huijiao jiuguo xiehui huikan (Proceedings of the Chinese Islamic Salvation Society) 1:1, pp. 7-11.
[3] Bai Chongxi (1939c). "Zhongguo Huijiao jinhou de zhanwang" ("The Future of Islam in China"). Huijiao luntan (Muslim Forum) 2:5, pp. 1-5.
[4] Chen Yimin, ed. (1994). Qinhuangdao shi zhi ("The Gazetteers of Qinhuangdao"), vol. 10. Tianjin: Tianjin renmin chubanshe.
[5] Fan Xiyao (2015b). "Fufu zhi zhi" ("The System of Couples"), Musheng bao ("The Sound of Muslims"), November 27, 1925. In Huizu lishi baokan wenxuan ("The Anthology of Hui Historical Newspapers: Cultural Volume"), eds. Wang Zhengru and Lei Xiaojing, vol. 2, p. 923. Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe.
[6] Haleem M. A. S. Abdeltrans. (2008). The Qur'an. New York: Oxford University Press.
[7] Jianmin (2015). "Huijiao de hunyin" ("Muslim Marriage"), Zhenzong bao yuekan (Zhenzong Monthly) 3, pp. 7-8. In Huizu lishi baokan wenxuan ("The Anthology of Hui Historical Newspapers: Cultural Volume"), vol. 2, pp. 1002-10. Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe. Liuyang xianzhi (1994). ("The Gazetteer of Liuyang County"). Beijing: Zhongguo chengshi chubanshe.
[8] Ma Chengfu, ed. (2003). Guilin Huizu ("Huizu in Guilin"). Guilin wenshi ziliao (Guilin Literature and History Materials) 45. Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe.
[9] Ma Jian (1940). "Huijiao yu duoqi" ("Islam and Polygamy"). Qingzhen duobao (The Halal Newspaper) 1, pp. 15-17.
[10] Ma Jian trans. (1938a). Huijiao zhenxiang ("The Truth of Islam"). Shanghai: Shangwu yinshuguan chubanshe.
[11] Ma Jian (1938b). "Yizhe xu" ("Translator's Preface"). In Huijiao zhenxiang ("The Truth of Islam"), pp. 1-6. Shanghai: Shangwu yinshuguan chubanshe.
[12] Ma Tiangang and Jia Tingshi (1989). Bai Chongxi xiansheng fangwen jilu xia ("The Record of Interviews with Mr. Bai Chongxi II"). Taipei: Institute of Modern History, Academia Sinica.
[13] Ma Xiang (1935). "Huijiao duoqi zhi de jiantao" ("A Review of Muslim Polygamy"). Chengshi Yuekan (Chengda Monthly) 1:10, pp. 7-9.
[14] Ma Xiang (1934a). "Tan xinjiu" ("On the New and the Old"). Chengshi Yuekan (Chengda Monthly) 1:6, pp. 1-3.
[15] Ma Xiang (1934b). "Xiandai sichao yu yisilan" ("Modern Thoughts and Islam"). Chengshi Yuekan (Chengda Monthly) 1:2, pp. 6-10.
[16] Ma Xiang (1934c). "Yisilan zhi jiazhi" ("The Value of Islam"). Chengshi Yuekan (Chengda Monthly) 1:8, pp. 9-11.
[17] Na Zhong (2015). "Hunyin jiating yu shehui guanxi" ("Marriage, Family and Social Relations"). Mumin (Muslims) 1:8-9 (1931). In Huizu lishi baokan wenxuan ("The Anthology of Hui Historical Newspapers: Cultural Volume"), vol. 2, pp. 975-83. Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe.
[18] Na Zhong, trans. (1935). Yisilanjiao ("Islam"), vol. 1. Beijing: Chengda shifan chubanbu.
[19] Pang Shiqian (2017). Aiji jiu nian ("Nine Years in Egypt"). Beijing: Huawen chubanshe.
[20] Qinshu 1930 (1930/1999). ("Relatives 1930"). In Minguo fagui jicheng ("A Collection of Laws of Republic of China"), vol. 66, pp. 10-17. Hefei: Huangshan chubanshe.
[21] Wang Jin (1940). "Wo duiyu xianxing hunyin fagui yu Huijiao hunyin jiaotiao zhi shiyong ji hunyin fagui shang zhi quedian jidian yijian" ("My Opinions on the Application of the Current Marriage Regulations and Islamic Marriage Doctrine and the Shortcomings of the Marriage Regulations"). Chengshi xiaokan (Chengda Bulletin) 6:5, pp. 144-49.
[22] Wang Jingzhai (2015a). "Duoqi wenti" ("The Problem of Polygamy"). Yiguang (The Light of Islam) 116
[23] (1940). In Huizu lishi baokan wenxuan ("The Anthology of Hui Historical Newspapers: Cultural Volume"), vol. 2, pp. 929-30. Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe.
[24] Wang Jingzhai (2015b). "Funü dai mianzhao yu nanzi duoqi wenti" ("The Issues of Women Wearing Masks and Men Marrying Multiple Wives"). Yiguang (The Light of Islam) 115
[25] (1940). In Huizu lishi baokan wenxuan ("The Anthology of Hui Historical Newspapers: Cultural Volume"), vol. 2, pp. 939-41. Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe.
[26] Wang Jingzhai (2013). "Wushi nian qiuxue zishu" ("A Memoir of Fifty Years of Learning"). In Zhongguo Yisilan jingtang jiaoyu shang ("Islamic Education in China I"), ed. Ding Shiren. Lanzhou: Gansu renmin chubanshe.
[27] Wang Zheng (1925). "Wei xuqie wenti zhi Liang Rengong xiansheng" ("Questioning Liang Qichao for the Issue of Concubinage"). Qinghua Zhoukan (Tsinghua Weekly) 24:9, pp. 9-12.
[28] Wu Jingxiong, ed. (1948). Zhonghua Minguo liufa liyou panjie huibian ("A Compilation of Six Laws and Their Judicial Interpretations of the Republic of China"), vol. 5. Shanghai: Huiwentang xinji shuju.
[29] Xie Songgao (1928). Zongjiao xue ABC ABC ("ABC of Religion"). Shanghai: Shijie shuju.
[30] Xu Weinan (1929). "ABC congshu fa kan zhiqu" ABC ("Purpose of ABC Series"). In Jiaoyu shi ABC ABC ("ABC of History of Education"). Shanghai: Shijie shuju.
[31] Xue Wenbo (1939). "Zhongyang dangbu huanyan jishi" ("The Record of the Banquet of the Central Party Committee"). Zhongguo huijiao jiuguo xiehui diyijie quanti huiyuan daibiao dahui tekan ("Special Issue of the First Convention of All Members of the Chinese Islamic Salvation Association"), pp. 41-45.
[32] Yang Jiagen (2015). "Yisilan de hunyin zhidu" ("Islam's Marriage System"). Zhenzong bao yuekan (Zhenzong Monthly) 1:10 (1931). In Huizu lishi baokan wenxuan ("The Anthology of Hui Historical Newspapers: Cultural Volume"), vol. 2, pp. 920-22. Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe.
[33] Yu Zhongluo and Wu Xuepeng, eds. (1932). Guomin zhengfu tongyi jieshi faling huibian ("A Compilation of Legislative Interpretations of the Nationalist Government"). Shanghai: Shanghai lüshi gonghui.
[34] Zhou Dongbai, ed. (1924). Zhanxing xin xinglü ("The New Provisional Criminal Code"). Shanghai: Shijie shuju.
[35] Zhonghua minguo xingfa 1928" (1999) ("The Criminal Code of the Republic of China"). In Minguo fagui jicheng ("A Collection of Laws of Republic of China"), vol. 65, pp. 259-77. Hefei: Huangshan chubanshe.
[36] Zhonghua minguo xingfa 1935" (1999) ("The Criminal Code of the Republic of China"). In Minguo fagui jicheng ("A Collection of Laws of Republic of China"), vol. 65, pp. 239-57. Hefei: Huangshan chubanshe.
[37] Bai Runsheng (2008). Zhongguo shaoshu minzu xinwen chuanbo tongshi shang ("General History of Chinese Minorities Journalism and Communication"). Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe.
[38] Bai Shouyi (2003). Zhongguo huihui minzu shi xia ("History of the Hui Nationality in China"). Beijing: Zhonghua shuju.
[39] Ben-Dor Benite Zvi (2002). "Ya'qub Wang Jingzhai." In Modernist Islam, 1840-1940: A Sourcebook, ed. Charles Kurzman, pp. 368-75. Oxford and New York: Oxford University Press.
[40] Ben-Dor Benite Zvi (2004). "From 'Literati' to 'Ulama': The Origins of Chinese Muslim Nationalist Historiography." Nationalism and Ethnic Politics 9:4, pp. 83-109.
[41] Ben-Dor Benite Zvi (2008). "Nine Years in Egypt: Al-Azhar University and the Arabization of Chinese Islam." Hagar 8:1, pp. 1-21.
[42] Ben-Dor Benite Zvi (2014). "Taking Abduh to China: Chinese-Egyptian Intellectual Contact in the Early Twentieth Century." In Global Muslims in the Age of Steam and Print, pp. 249-67. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
[43] Bernhardt Kathryn (1999). Women and Property in China, 960-1949. Stanford, CA: Stanford University Press.
[44] Chang Qiming (2006). "Chengda shifan xuexiao zai Guilin de xiandai Huizu jiaoyu huodong" ("The Modern Muslim Educational Activities of the Chengda Teachers' Academy in Guilin"). In Chengdedacai: Jinian Chengda shifan chuangjian bashi zhounian xueshu yantao hui ("To Become Moral and Talented: Academic Seminar in Commemoration of the 80th Anniversary of Chengda Teachers' Academy"), ed. The Islamic Association of China. Beijing: Zongjiao wenhua chubanshe.
[45] Cheng Yu (2006). Qing zhi Minguo xuqie xisu zhi bianqian ("Changes in the Customs of Concubinage from the Qing Dynasty to the Republic of China"). Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
[46] Glosser Susan L. (2003). Chinese Visions of Family and State, 1915-1953. Berkeley: University of California Press.
[47] Halevi Lear (2019). "Is China a House of Islam? Chinese Questions, Arabic Answers, and the Translation of Salafism from Cairo to Canton, 1930-1932." Die Welt des Islams 59:1, pp. 33-69.
[48] Lei Xiaojing, ed. (2006). Huizu jinxiandai baokan mulu tiyao ("Catalogue of Modern and Contemporary Newspapers and Magazines of the Hui Nationality"), vol. 1. Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe.
[49] Li Huaying (2006). "Musilin jiaoyujia Ma Songting daahong qirenqishi" ("Muslim Educator Ma Songting"). In Chengdedacai "Jinian Chengdashifan chuangjian bashizhounian xueshuyantaohui" lunwen Huibian ("To Become Moral and Talented: Academic Seminar in Commemoration of the 80th Anniversary of Chengda Teachers' Academy"), ed. Chinese Islam Association, pp. 81-90. Beijing: Zongjiao wenhua chubanshe.
[50] Lipman Jonathan (1997). Familiar Strangers: A History of Muslims in Northwest China. Seattle: University of Washington Press.
[51] Liu Dongsheng (1993). "Chengda shifan xuexiao xiaoshi shu yao" ("A History of Chengda Teachers' Academy II"). Huizu yanjiu (Journal of Hui Muslim Minority Studies) 3, pp. 71-78.
[52] Ma Bozhong, Na Jiarui, and Li Jiangong (2011). Licheng: Minguo liu ai Huizu xuesheng paiqian shi yanjiu ("A Study on the Hui Student Delegations to Egypt during the Republican Period"). Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe.
[53] Mao Yufeng (2011a). "A Muslim Vision for the Chinese Nation: Chinese Pilgrimage Missions to Mecca during World War II." The Journal of Asian Studies 70:2, pp. 373-95.
[54] Mao Yufeng (2011b). "Muslim Educational Reform in 20th-century China: The Case of the Chengda Teachers Academy." Extrême-Orient Extrême-Occident 33, pp. 143-70.
[55] Mao Yufeng (2016). "Selective Learning from the Middle East: The Case of Sino-Muslim Students at al-Azhar University." In Islamic Thought in China: Sino-Muslim Intellectual Evolution from the 17th to the 21st Century, ed. Jonathan Lipman, pp. 147-70. Edinburgh: Edinburgh University Press.
[56] Matsumoto Masumi (2006). "Rationalizing Patriotism among Muslim Chinese: The Impact of the Middle East on the Yuehua Journal." In Intellectuals in the Modern Islamic World: Transmission, Transformation, Communication, ed. Stéphane A. Dudoignon, Hisao Komatsu and Yasushi Kosugi, pp. 117-42. London and New York: Routledge.
[57] Nakanishi Tatsuya (2018). "Variations of 'Islamic Military Cosmopolitanism': The Survival Strategies of Hui Muslims during the Modern Period." In Challenging Cosmopolitanism: Coercion, Mobility and Displacement in Islamic Asia, eds. R. Michael Feener and Joshua Gedacht, pp. 121-44. Edinburgh: Edinburgh University Press.
[58] Peters Rudolph (1994). "Resurrection, Revelation and Reason: Husayn al-Jisr (d. 1909) and Islamic Eschatology." In Hidden Futures: Death and Immortality in Ancient Egypt, Anatolia, the Classical, Biblical and Arabic-Islamic World, eds. J. M. Bremer, P. Peters, and T. P. J. van den Hout, pp. 221-31. Amsterdam: Amsterdam University Press.
[59] Sommer Annie van and Samuel M. Zwemer, eds. (1907). Our Moslem Sisters: A Cry of Need from Lands of Darkness Interpreted by Those Who Heard It. New York, Chicago, Toronto, London, Edinburgh: Fleming H. Revell Company.
[60] Tontini Roberta (2016). Muslim Sanzijing: Shifts and Continuities in the Definition of Islam in China. Leiden; Boston: Brill Academic Pub.
[61] Tran Lisa (2009a). "Sex and Equality in Republican China: The Debate over the Adultery Law." Modern China 35:2, pp. 191-223.
[62] Tran Lisa (2009b). "The Concubine in Republican China: Social Perception and Legal Construction." Études chinoises 28, pp. 119-49.
[63] Tran Lisa (2011). "The ABCs of Monogamy in Republican China: Adultery, Bigamy, and Conjugal Fidelity." Twentieth-Century China 36:2, pp. 99-118.
[64] Tran Lisa (2015). Concubines in Court: Marriage and Monogamy in Twentieth-Century China. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
[65] Unno-Yamazaki Noriko (2018). "Cutting off the Queue for Faith, Preserving the Queue for Face: Chinese Muslims' Queue-Cutting Movements in North China during the Xinhai Revolution Period." Asian Studies 6:1, pp. 11-31.
[66] Yakubo Noriyoshi (2010). "On the Characteristics of Religious Activities Observed in the Chinese Islam Association for National Salvation in Chongqing during the Sino-Japanese War" The Historical Science 79:1-2, pp. 55-86.
[67] Yakubo Noriyoshi (2016). "Views on Mosque Management of the Chinese Islamic National Salvation Association during the 2nd Sino-Japanese War". Toyo gakuho 97:4, pp. 415-42.
[68] Zhu Zheng (2002). "Yige dan xiangsi de gushi: Jiedu Liang Qichao 'Jishi ershisi shou'" ("An Unrequited Love: Interpretation of Liang Qichao's Twenty-Four Chronicles"). Lu Xun Yanjiu yuekan (Lu Xun Research Monthly) 9, pp. 28-32.
Citation statistics
Cited Times [WOS]:0   [WOS Record]     [Related Records in WOS]
Document TypeJournal article
Identifierhttps://irepository.cuhk.edu.cn/handle/3EPUXD0A/1858
CollectionSchool of Humanities and Social Science
Corresponding AuthorChen, B.
Affiliation
[1] Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China
Recommended Citation
GB/T 7714
Chen, B. Lost Voices: Chinese Muslim Modernists and the Issue of Polygamy in the Republican Era[J]. International Journal of Asian Studies,2021.
APA Chen, B. (2021). Lost Voices: Chinese Muslim Modernists and the Issue of Polygamy in the Republican Era. International Journal of Asian Studies.
MLA Chen, B.."Lost Voices: Chinese Muslim Modernists and the Issue of Polygamy in the Republican Era".International Journal of Asian Studies (2021).
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Related Services
Usage statistics
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Chen, B.]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[Chen, B.]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[Chen, B.]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.